网上彩票-高赔率安全购

傳播國學經典

養育華夏兒女

网上彩票平台

近代 / 毛澤東
古詩原文
[挑錯/完善]

獨立寒秋瀑斜挫,湘江北去拎,橘子洲頭毋門。

看萬山紅遍盜,層林盡染;漫江碧透搏,百舸爭流庫倘。

鷹擊長空姐慘,魚翔淺底摹,萬類霜天競自由戒念。

悵寥廓呂翔帽,問蒼茫大地矯矛棟,誰主沉浮?

攜來百侶曾游搪扒,憶往昔崢嶸歲月稠愧純噬。

恰同學少年藩楮,風華正茂;書生意氣桂,揮斥方遒覓。

指點江山磋箍,激揚文字囤博徐,糞土當年萬戶侯美。

曾記否界,到中流擊水瘧苦秋,浪遏飛舟?

dú lì hán qi  盧, xi ng ji ng b i qù 攜琉甘, jú zi zh u tóu 骸熟感。

獨立寒秋幸瑯喬,湘江北去渴瑰,橘子洲頭弓蘑肉。

kàn wàn sh n hóng bi&网上彩票购买agrave;n 烷建美, céng lín jìn r n ; màn ji ng bì tòu 車, b i g  zh ng liú 浚。

看萬山紅遍凜鄲環,層林盡染;漫江碧透島,百舸爭流米。

y ng j  cháng k ng 李, yú xiáng qi n d  般, wàn lèi shu ng ti n jìng zì yóu 墟。

鷹擊長空狄,魚翔淺底眉羔,萬類霜天競自由葡念警。

chàng liáo kuò 峨, wèn c ng máng dà dì 貉, shéi zh  chén fú ?

悵寥廓什,問蒼茫大地藕,誰主沉浮?

xié lái b i l  céng yóu 募, yì w ng x  zh ng róng suì yuè chóu 附蔣方。

攜來百侶曾游湊,憶往昔崢嶸歲月稠梁冕。

qià tóng xué shào nián 獺駛, f ng huá zhèng mào ; sh  sh ng yì qì 廟, hu  chì f ng qiú 刮。

恰同學少年囊怕,風華正茂;書生意氣卵,揮斥方遒隆。

zh  di n ji ng sh n 陸拷, j  yáng wén zì 括, fèn t  d ng nián wàn hù hóu 吭評誕。

指點江山斤糾,激揚文字兔,糞土當年萬戶侯疽咆渡。

céng jì f u 怪輸, dào zh ng网上彩票购买 liú j  shu  胎歡, làng è f i zh u ?

曾記否煥,到中流擊水溝,浪遏飛舟?

譯文翻譯
[請記住我們 國學夢 www.guoxuemeng.com]

深秋季節爽,我獨自站立在橘子洲頭梳綽,望著滔滔的湘水向北奔流樞如並。

萬千山峰全都變成了紅色日,層層樹林好像染過顏色一樣;江水清网上彩票澈澄碧很炔鹼,一艘艘大船乘風破浪贍窖誨,爭先恐後嶺遁刀。

鷹在廣闊的天空里飛甫革,魚在清澈的水里游伐勃,萬物都在秋光中爭著過自由自在的生活巢瓣。

面對廣闊的宇宙惆悵感慨融赫︰這曠遠蒼茫大地的盛衰沉訃薔有鎩,該由誰來主宰呢?

曾經我和我的同學俱,經常攜手結网上合法彩票网站伴來到這里漫游濺。在一起商討國家大事濃縫答,那無數不平凡的歲月至今還縈繞在我的心頭徽。

同學們正值青春年少艱痞,風華正茂;大家意氣奔放慮沛,勁頭正足寵蒜。

評論國家大事氯,寫出這些激濁揚清的文章戒面顆,把當時那些軍閥官僚看得如同糞土楮訴虜。

可曾記得搐古,那時我們在江水深急的地方游泳甕鄲,那激起的浪花幾乎擋住了疾馳而來的行船?

注釋解釋

沁園春恫︰詞牌名笆抹脫,“沁園”為東漢明帝為女兒沁水公主修建的皇家園林芹枚,據《後网上彩票注册漢書 竇憲傳》記載踏杯,沁水公主的舅舅竇憲倚仗其妹貴為皇後之勢畦鞏鉛,竟強奪公主園林甦甸女,後人感嘆其事讀,多在詩中詠之臘艦惰,漸成“沁園春”這一詞牌石。

湘(xi ng)江輩肺聞︰一名湘水鋁,湖南省最大的河流紉臍,源出廣西壯族自治區陵川縣南的海洋山們蠶,長1752里勺捎,向東北流貫湖南省東部竊葦衡,經過長沙訪,北入洞庭湖啃酷瀾。 所以說是湘江北去希。

寒秋人孿︰就是深秋馮惺、晚秋隋。秋深已有寒意憲母寬,所以說是寒秋訃表部。

橘子洲膩枷灤︰地名泛葦梁,又名水陸洲臍佬嵌,是長沙城西湘江中一個狹長小島嘿矩崩,西面靠近岳麓山穗響。南北長网上彩票购买約11里倪邏凸,東西最寬處約一里刮涸。毛澤東七律《答友人》中所謂長島金磷,指此魯態。自唐代以來戈閃穢,就是游覽勝地撮。

以上三句是說化擋漏︰在寒秋季節碼蔬,獨立在橘子洲頭目送著湘江水汩汩北流惦。

萬山幾︰指湘江西岸岳麓山和附近許多山峰寐。

層林盡染特︰山上一層層的樹林經霜打變紅踢按慶,像染過一樣巢。

漫江匙瘓︰滿江詫。漫間燈孟︰滿沖起,遍先。

舸(g )隨︰大船仇暇堵。這里泛指船只艙京磋。

爭流上駒︰爭著行駛惟薊默。

鷹擊長空蠶,魚翔淺底咕燈戳︰鷹在廣闊的天空里飛劃,魚在清澈的水里游菜褪。擊摧炯,搏 擊坪楔匡。這里形容飛得矯健有力蒲。翔武絹,本指鳥盤旋飛翔吃康許,這里形容魚游得輕快自由誹藩。

萬類霜天競自由券煌︰萬物都在秋光中競相自由地生活惦蔣忻。萬類酗︰指一切生物稻需讕。霜天革吞︰指深秋顯蛂C

悵寥廓(chàng 网上彩票购买liáo kuò)韌空窩︰面對廣闊的宇宙惆悵感慨家。悵晤吻梳︰原意是失意緯煤納,這里用來表達由深思而引發激昂慷慨的心緒辦懶。

寥廓(liáo kuò)梢鉑︰廣遠空闊佩 處,這里用來描寫宇宙之大按。

蒼茫蒂品︰曠遠迷茫蝦磐。

主拈︰主宰莽城。

沉蓋薄︰同“升沉”(上升和沒落)意思相近桓枚禽,比喻事物盛衰芒緬、消長雀芯姆,這里指興衰李。由上文的俯看游魚們,仰看飛鷹核華,納悶地尋思(“悵”)究竟是誰主宰著世間萬物的升沉起伏麓人。

這句問話在這里可以理解為匆寂︰在這軍閥統治下的中國瞪,到底應該由誰來主网上合法彩票网站宰國家興衰和人民禍福的命運呢?

百侶踏修︰很多的伴侶鎢拭淡。侶蜂淘融,這里指同學(也指戰友)事。

崢嶸(zh ng róng)歲月稠嗓恆︰不平常的日子是很多的對事欣。崢嶸嚷喚︰山勢高峻羨持,這里是不平凡忿,不尋常的意思炒捅。稠逼副死︰多幻息撅。

撬洗 ︰適逢欠紊,正趕上泵。

同學少年泡︰毛澤東于1913年至1918年就讀于湖南第一師範學校穩磊。1918年毛澤東和蕭瑜燎袚牷B蔡和森等网上彩票app下载組織新民學會痘僧心,開始了他早期的政治活動瘓舜工。

風華正茂撤叉︰風采才華正盛吮。

書生畦傅︰讀書人澀蓖價,這里指青年學生扭葛故。

意氣停爐︰意志和氣概賄天翻。

揮斥方遒(qiú)眠忻糖︰揮斥歐岔礎,奔放拷晃。《莊子·田子方》蟲塹︰“揮斥八極”昏敖。郭象注才︰“揮斥尺統里,猶縱放也繼幾。”遒慕,強勁有力姓芥拘。方紹︰正蝕茨校。揮斥方遒秒,是說熱情奔放拒,勁頭正足關醒淬。

指點江山全,激揚文字韓浚蛇︰評論國家大事將灘蒲,用文字來抨擊丑惡的現象柑腹,贊揚美好的网上彩票邀请码事物瓤劣赴。寫出激濁揚清的文章邵。指點問侶,評論露訃。江山傻,指國家鼎。激揚校當什,激濁揚清吵蛋坷,抨擊惡濁的玻,褒揚善良的弊掂。

糞土當年萬戶侯嫂但某︰把當時的軍閥官僚看得同糞土一网上彩票樣苟橙。糞土讓返受,作動詞用莢芒,視……如糞土剔車。萬戶侯唉,漢代設置的最高一級侯爵慕,享有萬戶農民的賦稅懾晾。此借指大軍閥隨,大官僚襲拘臨。萬戶鄰砷封,指侯爵封地內的戶口教娠,要向受封者繳納租稅紋疆,服勞役葷。

中流卯︰江心水深流急的地方柔餡絡。

擊水餡離︰作者自注介︰“擊水外搗︰游泳抱茄梨。那時初學深,盛夏水漲輛瘧撢,幾死者數譬,一群人終于堅持梁,直到隆冬旁鋼彩,猶在江中悼辭低。當時有一篇詩電,都忘記了莎,只記得兩句撫拜掃︰自信人生二百年蹬地,會當水擊三千里仿。”這里引用祖逖(tì)的“中流擊楫”典故顴。(祖逖因為國家政權傾覆鉛,時刻懷著振興光復的心志狙。元帝就讓他擔任奮威將軍煽然持、豫州刺史鉑倆濟,供給他一千人的軍糧綱,三千匹布息晚紀,但不給戰衣和兵器鯨坤鈍,讓他自行招募士眾碉。祖逖仍就率領隨自己流亡的部屬一百多家咸礁拋,渡過長江歡婦渡,到江心時他扣擊船槳發誓說殼頻虛︰“我祖逖不能平定中原並再次渡江回來的話孺,就像長江的水一去不返!”言辭激昂神色悲壯膽,眾人都為他的誓言感慨贊嘆煽。)這里指游泳韌兩垢。

遏(è)褂︰阻止長。

沁園春·長沙押OU(IU)韻哪屢。韻腳為僳︰秋絲淘、頭酵敦、透茹參實、流鴕燎汲、由碎香腐、游使券、稠剮拉差、遒們、侯烯獎、否袒、舟瑯。

創作背景
《沁園春•長沙》是近代詩人毛澤東所寫的一首詞茅。該詞通過對長沙秋景的描繪和對青年時代革命斗爭生活的回憶版勤藍,抒寫出革命青年對國家命運的感慨和以天下為己任考鬧特,蔑視反動統治者太肆菲,改造舊中國的豪情壯志棠。全詞在片語之間杯,融情入理躺繁,情景交融樸。

《网上彩票开户沁園春·長沙》是毛澤東于1925年晚秋彭啪艙,離開故鄉韶山蜜,去廣州主持農民運動講習所的途中喜,途經長沙蒜,重游橘子洲時所作迪系歡。其時嘛,作者面對湘江上美麗動人的自然秋景豢稗汰,聯想起當時的革命形勢騁犁彤,寫下了這首詞送曬慧。

詩文賞析
[搜索 國學夢 即可回訪本站]

上闋描繪了一幅多姿多彩唐弘、生機勃勃的湘江寒秋圖官灌,並即景抒情握績闖,提出了蒼茫大地應該由誰來主宰的問題疾。“看萬山紅遍負哦,層林盡染”性灰繡,一個“看”字牧伎,總領七句髓籍,描繪了獨立橘子洲頭所見到的一幅色彩絢麗的秋景圖紳。既是四周楓林如火的寫照坤,又寄寓著詞人火熱的革命情懷燎評膠。紅色象征革命樂希,象征烈火瑪,象征光明峨廠,“萬山紅遍”正是詞人“星火燎原”思想的形象化表現徽,是對革命與祖國前途的樂觀主義的憧憬緩。“鷹擊長空弦定律,魚翔淺底謝,萬類霜天競自由陷淌。”則是詞人對自由解放的向往與追求十膠既。詞人從山上絞、江面浚矛申、天空木寵、水底選擇了幾種典型景物進行描寫繪憾,遠近相間恐蟲,動靜結合屑,對照鮮明汀棘磁。這七句感,為下面的抒情提供了背景胯惺克,烘托了氣氛籬桐擄。“悵寥廓鄉儲嚇,問蒼茫大地登囤類。誰主沉浮?”的感嘆滴府睬,這一問道出了詞人的雄心壯志哥肌兩,表現了他的博大胸懷枯黨港,由寫景直接轉入抒懷刻恢清,自然帶出下半闋的抒情樂章嚇。

下半闋著重抒情懂咳剔,但也不乏情中含景之處秒蓖。“憶往昔崢嶸歲月稠”慧毖廄,以崢嶸形容歲月澄,新穎薄礁、形象搬琳筏,自然地引起對往昔生活的回憶鋅緬,將無形的不平凡歲月號溯,化為一座座有形的崢嶸山峰嗅,給人以巍峨奇麗的崇高美青。“恰同學少年內,風華正茂”一個“恰”字鍛渴貉,統領七句慕京狡,形象地概括了早期革命者雄姿英發的戰斗風貌和豪邁氣概痕島擺。“中流擊水寇窪備,浪遏飛舟”頓,也是一幅奮勇進擊森盛、劈波斬浪的宏偉面偏恭。可以說涪 穢,這首詞的崇高美渮祟,是以情為經線鞏,景為緯線贖,交織而成的戚角辮。

全詞通過對長沙秋景的描繪和對青年時代革命斗爭生活的回憶苯,提出了“誰主沉浮”的問題貿柏始,表現了詞人和戰友們為了改造舊中國英勇無畏的革命精神和壯志豪情恕。

作者介紹
[挑錯/完善]
毛澤東的名句
你可能喜歡
用戶評論
揮一揮手 不帶走一片雲彩

沁園春•長沙_毛澤東_古詩原文及翻譯賞析

關于本站免責聲明聯系我們 QQ群絛凌淒︰33670928

Copyright ? 2016-2019 Www.GuoXueMeng.Com All Rights Reserved. 國學夢 版權所有

皖ICP備16011003號 皖公網安備 34160202002390號 投稿迸撮寺︰[email?protected]

网上彩票-高赔率安全购